Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 47-48, ст. 372 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон - страница 6

пенсійних фондів та відповідної документації після отримання від

ради пенсійного фонду або національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

повідомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового

професійного адміністратора. До передачі системи персоніфікованого

обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної

документації адміністратор зобов'язаний продовжувати виконання

своїх функцій.


Передача системи персоніфікованого обліку учасників

недержавних пенсійних фондів та відповідної документації

здійснюється у порядку, встановленому національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


Стаття 27. Видача ліцензії на провадження діяльності

з адміністрування пенсійних фондів


1. Особа, що виявила бажання здійснювати діяльність з

адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана отримати ліцензію на

провадження такої діяльності в національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


2. Порядок отримання ліцензії на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів визначається ліцензійними

умовами, які встановлюються національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


3. Особа, яка подає документи на отримання ліцензії на

провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (крім

випадку, зазначеного у частині п'ятій цієї статті), повинна

відповідати таким вимогам:


мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі

не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг, для отримання цієї ліцензії;


мати кадри відповідного кваліфікаційного рівня, належне

технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення

персоніфікованого обліку учасників фонду, які відповідають

вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

{ Частина третя статті 27 в редакції Закону N 2393-VI ( 2393-17 )

від 01.07.2010 }


4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір

власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її

зареєстрованого статутного капіталу.


У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного

капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана:


повідомити про це національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом трьох

робочих днів з дня виникнення такого зменшення;


привести розмір власного капіталу у відповідність з

обов'язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести

місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати

відповідні підтвердні документи національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг, має право прийняти рішення про

продовження строку усунення невідповідності розміру власного

капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів, вимогам цієї частини на строк не

більш як три місяці.

{ Частина четверта статті 27 в редакції Закону N 2393-VI

( 2393-17 ) від 01.07.2010 }


5. Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування

пенсійних фондів видається юридичній особі - одноосібному

засновнику корпоративного пенсійного фонду, яка прийняла рішення

про самостійне здійснення адміністрування цього фонду, за умови,

що така юридична особа має технічне забезпечення та інформаційні

системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду та

кадри відповідного кваліфікаційного рівня, які відповідають

вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


6. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду,

який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування

такого пенсійного фонду та отримав ліцензію на провадження

діяльності з адміністрування пенсійним фондом, не має права

здійснювати діяльність з адміністрування будь-якого іншого

пенсійного фонду.


Професійний адміністратор має право здійснювати

адміністрування декількох пенсійних фондів одночасно, а також

управляти активами пенсійного фонду, адміністратором якого він є,

за умови наявності відповідної ліцензії. Професійний адміністратор

має право бути адміністратором створеного ним корпоративного

пенсійного фонду.


Стаття 28. Анулювання ліцензії на провадження діяльності

з адміністрування пенсійних фондів


1. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів здійснюється в порядку,

встановленому національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в ліцензійних

умовах.


2. Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності

з адміністрування пенсійних фондів надається письмово національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг, усім пенсійним фондам, з якими адміністратором

укладено договори про адміністрування пенсійного фонду, протягом

одного робочого дня з дати прийняття такого рішення та підлягає

обов'язковому оприлюдненню у порядку, встановленому національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг.


3. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів, виданої юридичній особі -

одноосібному засновникові корпоративного пенсійного фонду, такий

засновник зобов'язаний ініціювати припинення повноважень членів

ради фонду, дії яких спричинили анулювання цієї ліцензії, та

забезпечити обрання нових членів ради фонду замість звільнених

протягом трьох робочих днів з дати отримання пенсійним фондом

повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду.


4. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів, виданої адміністратору

пенсійного фонду, рада такого фонду зобов'язана забезпечити

укладення договору про адміністрування пенсійного фонду протягом

п'яти робочих днів з іншим адміністратором.


5. Адміністратор, ліцензію якого анульовано, припиняє

виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня

передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору та

зобов'язаний безоплатно надавати допомогу новому адміністратору у

виконанні зобов'язань, що виникли до передачі цьому адміністратору

системи персоніфікованого обліку.


6. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з

адміністрування пенсійних фондів одноосібний засновник

корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і

адміністратором такого фонду, має право на повторне отримання

такої ліцензії не раніше ніж через рік після дати анулювання

ліцензії, а професійний адміністратор пенсійних фондів - у

будь-який час.


Стаття 29. Тимчасове призначення адміністратора недержавних

пенсійних фондів


1. У разі, якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання

пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії

адміністратора цього фонду рада фонду не укладе договір з новим

адміністратором, національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може тимчасово

призначити своїм рішенням професійного адміністратора для

виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано.

Порядок тимчасового призначення адміністратора визначається

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг.


2. Рішення про тимчасове призначення адміністратора надається

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг, у письмовій формі адміністратору,

ліцензію якого анульовано, а також всім пенсійним фондам, з якими

цим адміністратором було укладено договори, та їх компаніям з

управління активами або іншій особі, яка здійснює управління

активами, протягом одного робочого дня після прийняття такого

рішення.


3. Розмір оплати послуг тимчасово призначеного адміністратора

визначається національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виходячи із середніх

розмірів оплати відповідних послуг.


4. Рада фонду має право укласти договір про адміністрування

пенсійного фонду з тимчасово призначеним адміністратором або

змінити тимчасово призначеного адміністратора шляхом укладення

договору з іншим адміністратором і повинна повідомити про це

національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг, протягом трьох робочих днів після

укладення відповідного договору. На підставі цього повідомлення

зупиняється дія рішення національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про тимчасове

призначення адміністратора.


Стаття 30. Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду


1. Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування

пенсійного фонду визначається договором про адміністрування

пенсійного фонду.


Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду здійснюється

в грошовій формі.


Граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування пенсійного

фонду встановлюються національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


2. У разі коли адміністрування корпоративного пенсійного

фонду здійснює його одноосібний засновник, витрати на

адміністрування такого корпоративного пенсійного фонду

здійснюються за рахунок цього засновника.


Стаття 31. Відповідальність адміністратора пенсійного фонду


1. Адміністратор пенсійного фонду несе відповідальність за

своїми зобов'язаннями перед пенсійними фондами, з радами яких він

уклав договори про адміністрування, всім майном, що належить йому

на праві власності.


Відшкодування збитків, завданих адміністратором, здійснюється

за рахунок його резервного фонду, а у разі недостатності

резервного фонду - за рахунок іншого майна адміністратора.


2. Адміністратор не має права передавати свої зобов'язання

перед пенсійними фондами іншим особам.


3. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями

адміністратора пенсійного фонду, адміністратор не несе

відповідальності за зобов'язаннями держави.


Стаття 32. Адміністрування пенсійного фонду при ліквідації

або реорганізації адміністратора пенсійного фонду


1. У разі ліквідації або реорганізації адміністратора

пенсійного фонду його засновники повинні не пізніше ніж за шість

місяців до початку відповідної процедури повідомити про це ради

фондів, з якими такий адміністратор уклав договори, а також осіб,

які здійснюють управління активами пенсійних фондів, та зберігачів

цих фондів, національну комісію, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг, а також, якщо адміністратор має

ліцензію на провадження діяльності з управління активами

пенсійного фонду, - Національну комісію з цінних паперів та

фондового ринку.


2. У разі ліквідації або реорганізації адміністратор

пенсійного фонду зобов'язаний передати систему персоніфікованого

обліку та відповідну документацію новому адміністратору в порядку,

встановленому статтею 26 цього Закону.


Стаття 33. Саморегулівні організації адміністраторів

недержавних пенсійних фондів


1. Адміністратори пенсійних фондів можуть утворювати на

добровільних засадах саморегулівні організації або набувати

членства в існуючих саморегулівних організаціях.


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг, у визначеному нею обсязі та на

встановлених нею умовах може делегувати окремі повноваження цим

саморегулівним організаціям.


2. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних

пенсійних фондів створюються відповідно до Закону України

"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових

послуг" ( 2664-14 ).


3. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних

пенсійних фондів у межах повноважень, делегованих національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг, здійснюють регуляторну діяльність з урахуванням

вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ). { Статтю 33 доповнено

частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від

01.07.2010 }


Розділ IV


^ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ


Стаття 34. Особи, що здійснюють управління активами

недержавних пенсійних фондів


1. Управління активами недержавних пенсійних фондів може

здійснюватися такими особами:


компанією з управління активами;


банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного

фонду у випадках, передбачених цим Законом;


професійним адміністратором, який отримав ліцензію на

провадження діяльності з управління активами.


2. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на

підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку

цінних паперів - діяльності з управління активами, яка видається

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в

установленому нею порядку.


3. Управління активами пенсійного фонду здійснюється

відповідно до умов договору про управління активами пенсійного

фонду, який укладається з радою пенсійного фонду.


Договір про управління активами укладається в письмовій

формі.


4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з

управління активами пенсійних фондів, не може бути засновником або

пов'язаною особою засновників зберігача пенсійного фонду,

засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду, якщо

з радою такого фонду вона уклала договір про управління активами,

крім випадку, передбаченого частиною одинадцятою статті 20 цього

Закону.


Стаття 35. Компанія з управління активами


1. Компанія з управління активами є юридичною особою, яка

утворюється та діє відповідно до норм законодавства з урахуванням

вимог, передбачених цим Законом.


2. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з

управління активами не мають права отримувати у будь-якому вигляді

винагороду від адміністратора, за винятком випадків здійснення

професійним адміністратором діяльності з управління активами

відповідно до норм цього Закону, від зберігача, аудиторів

пенсійного фонду, з радою якого компанією укладено відповідний

договір, та від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів.


3. Компанія з управління активами, яка надає послуги

пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня, повинна:


1) мати не менше п'яти років досвіду роботи з управління

активами на фінансових ринках України;


2) мати одночасно в управлінні активи в сумі, що визначається

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;


3) мати власний капітал у розмірі не менш як 25 мільйонів

гривень;


4) відповідати вимогам, установленим Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та

досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з

управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного

страхування. Такі фахівці не повинні мати судимостей за умисні

корисливі злочини та займатися підприємницькою діяльністю";

{ Статтю 35 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3668-VI

( 3668-17 ) від 08.07.2011 }


Стаття 36. Вимоги до договору про управління активами

пенсійного фонду


1. Рада пенсійного фонду має право укладати договір про

управління активами пенсійного фонду з особою, яка отримала

ліцензію на провадження діяльності з управління активами.


2. Істотними умовами договору про управління активами

пенсійного фонду є:


повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) органів

управління договірних сторін;


вид пенсійного фонду (відкритий, корпоративний чи

професійний);


предмет договору;


права і обов'язки сторін;


обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між особами,

що надають послуги з управління активами пенсійного фонду (в разі

укладення договору про управління активами пенсійного фонду більше

ніж з однією такою особою);


застереження щодо конфіденційності;


порядок подання звітності та інформації;


відповідальність сторін за невиконання або неналежне

виконання умов договору та порушення конфіденційності;


строк дії договору;


розмір винагороди за надання послуг з управління активами;


порядок зміни умов договору;


умови дострокового розірвання договору.


Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не

суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору є

інвестиційна декларація пенсійного фонду.


Стаття 37. Умови проведення заміни особи, яка провадить

діяльність з управління активами пенсійних фондів


1. Рада фонду може замінювати особу, що провадить діяльність

з управління активами пенсійного фонду, з обов'язковим

повідомленням про це національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням причин

такої заміни протягом одного робочого дня з дати прийняття цього

рішення. Заміна такої особи може провадитися:


після закінчення строку відповідного договору про управління

активами;


у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою

ради пенсійного фонду;


у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою

особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду.


2. Дострокове розірвання договору про управління активами за

ініціативою ради фонду провадиться у разі:


1) анулювання Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку ліцензії на провадження діяльності з управління

активами, наданої особі, яка провадить діяльність з управління

активами пенсійного фонду;


2) ліквідації особи, яка провадить діяльність з управління

активами пенсійного фонду, як юридичної особи;


3) укладення особою, яка провадить діяльність з управління

активами пенсійного фонду, угод, які порушують або наслідком яких

є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного

забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного

фонду або умов інвестиційних декларацій пенсійних фондів;


4) визнання незадовільними результатів діяльності такої особи

0483810888206597.html
0483906377753430.html
0484034367003718.html
0484130026002224.html
0484224421448141.html